STAN FAKTYCZNY: Uchwałą powyższą rada gminy swoją uchwałą zatwierdziła zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W toku postępowania nadzorczego wojewoda uznał, że procedury przyjęte przez radę związane z przekształceniem tegoż zakładu opieki zdrowotne odbiegają od zasad określonych w ustawie z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. nr 14, poz. 879 ze zm.).

Przewodniczący rady gminy wyjaśnił, że w chwili tworzenia tej placówki zapisano w statucie wiele usług specjalistycznych, które z różnych przyczyn nie zaczęły funkcjonować lub funkcjonowały bardzo krótko. Wprowadzone zmiany nie miały charakteru przekształcenia ośrodka zdrowia, a jedynie likwidację istniejącej fikcji. Ponadto zwrócono uwagę, iż w dwóch wcześniejszych uchwałach zatwierdzono zmiany w statucie, które również polegały na wykreśleniu określonej poradni, a nie zostały zakwestionowane przez organ nadzoru.

Z UZASADNIENIA: Zdaniem wojewody, z analizy dokonanych zmian wynika, iż zatwierdzone przez radę gminy zmiany są przekształceniem zakładu opieki zdrowotnej polegającym na ograniczeniu prowadzonej działalności medycznej poprzez likwidację poradni.

Jeżeli nawet poradnie te nie funkcjonowały, jak wyjaśnił przewodniczący rady gminy, to nie zmienia to faktu, iż ich wykreślenie ze statutu powoduje ograniczenie działalności zakładu w tym zakresie i stanowi tym samym przekształcenie zakładu w rozumieniu art. 43 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zdaniem wojewody zatwierdzenie zmian w statucie możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu procedury związanej z przekształceniem tegoż zakładu, to jest w zakresie ograniczenia udzielanych świadczeń. Pierwszą uchwałą winna być uchwała o przekształceniu podjęta na podstawie art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego z zachowaniem procedury wynikającej z art. 43 ust. 3 ustawy. Po podjęciu uchwały o przekształceniu winna być podjęta uchwała o zatwierdzeniu zmian w statucie. Wojewoda powołał się na wyrok NSA z 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1894/07, w którym stwierdzono, że uchwała o zatwierdzeniu zmian w statucie podjęta bez wcześniejszej uchwały o przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej narusza prawo.

Odnosząc się do postawionego argumentu, który miałby przemawiać na korzyść rady gminy, iż wcześniej były podejmowane uchwały o podobnym charakterze i nie zostały zakwestionowane, wojewoda stwierdza, że w odpowiednim piśmie poinformowano gminy o procedurze, która winna być zachowana w przypadku tworzenia, przekształcenia i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zatem rada winna była zachować wymogi wynikające z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zdaniem wojewody przedmiotowa uchwała jest niezgodna z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, to jest z art. 36 w związku z art. 43 ust. 3.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 29 czerwca 2009 r., PrO. -I-0911/ 255 / 2009