Znowelizowana ustawa o zatrudnieniu socjalnym, przyjęta przez Sejm, zakłada, że gminy będą mogły przekazywać Centra Integracji Społecznej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej organizacjom pozarządowym. Będą mogły także przekształcać je w jednostki budżetowe.

Centra prowadzą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych. Trafiają do nich najczęściej osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne oraz z innymi dysfunkcjami społecznymi. Na jedno centrum przypada średnio 85 osób. W niektórych centrach chętnych jest znacznie więcej niż miejsc. Ustawa przewiduje większą dowolność w ich tworzeniu. Ma przyczynić się to do utworzenia kolejnych tego typu placówek oraz do utrzymania tych już funkcjonujących (chodzi o 20 centrów oraz 27zakładów, które obecnie należą do samorządów). Ustaw została skierowana do dalszych prac w Senacie.