Tak jak w ubiegłych latach maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać, wynosiła 100. Z tego 40 punktów za kadrę, 45 za jakość i siłę kształcenia oraz 15 za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów.
Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym trzymaliśmy się wag dla poszczególnych zmiennych, przypisując mniej punktów tym kategoriom, które nie stanowią już tak dużej konkurencji między uczelniami (m.in. kształcenie w systemie ECTS, liczbę godzin wykładów na poszczególnych przedmiotach czy dostępność przedmiotu z obsługi programu LEX lub innego). W zamian utrzymaliśmy wyższe wagi dla pozycji świadczących o żywotności uczelni, m.in. liczbę organizowanych konferencji, liczbę grantów naukowych czy fakt prowadzenia przez wydział studiów podyplomowych.

Badając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt)
2. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt)
3. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt)
4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt)
5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2008 roku w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt)
6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2009-2010 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt)
7. liczba publikacji naukowych (książki) pracowników wydziału w latach 2009-2010 w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt)
8. liczba publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2009-2010 w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt)
9. liczbę osiągniętych przez pracowników tytułów dr. nauk prawnych od 2007 roku (maks. 1 pkt)
10. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów dr. habilitowanego od 2007 roku (maks. 3 pkt)
11. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2007 roku (maks. 3 pkt)
12. otrzymane przez pracowników (w latach 2006-2010) doktoraty Honoris Causa (maksymalnie 6 pkt)

Badając jakość i siłę kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt)
2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt)
3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt)
4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)
5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX (lub równorzędnego) przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)
6. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt)
7. dostępność przedmiotu z umiejętności obsługi LEX-a lub równorzędnego (maks. 1 pkt)
8. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt)
9. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 1,5 pkt)
10. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt)
11. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt)
12. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt)
13. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2007–2008 (maks. 2,5 pkt)
14. liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2007–2010 (maks. 3 pkt)
15. liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2007–2010 (maks. 3 pkt)
16. liczba grantów badawczych otrzymanych przez wydział i jego pracowników od 2007 roku (maks. 3,5 pkt)
17. liczba prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt)
18. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt)

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

1. czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 1 pkt)
2. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt)
3. obowiązek zdania egzaminu z obsługi LEX-a lub równorzędnego (maks. 3 pkt)
4. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt)
5. liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
– prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt)
– prawa karnego (maks. 0,25 pkt)
– prawa handlowego (maks. 0,25 pkt)
– postępowania karnego (maks. 0,25 pkt)
– postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt)
6. liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
– prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt)
– prawa karnego (maks. 0,75 pkt)
– prawa handlowego (maks. 0,75 pkt)
– postępowania karnego (maks. 0,75 pkt)
– postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt).