Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mogą utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej. W zakładzie takim m.in. co najmniej 70 proc. ogółu osób zatrudnionych muszą stanowić osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy. Konieczne jest również uzyskanie pozytywnej opinii starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Dofinansowanie na wniosek

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej np. gmina czy powiat składają we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, jednostka samorządu województwa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Następnie jednostka samorządu województwa przedkłada wniosek właściwemu staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek w sprawie zakładu aktywności zawodowej jest dalej rozpatrywany w samorządzie województwa pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty właściwa jednostka organizacyjna samorządu województwa powiadamia np. gminę czy powiat o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zakładu aktywności zawodowej.

Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zakładu aktywności zawodowej – w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym np. gminy lub powiatu (organizatorów zakładu) rozpoczynają się negocjacje w sprawie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków PFRON. Po osiągnięciu porozumienia i zakończeniu negocjacji zawierana jest umowa o dofinansowanie ze środków PFRON, kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej. Strony umowy określą corocznie, nie później niż do dnia 30 listopada, w formie aneksu do umowy, wysokość środków na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładu w roku następnym z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków PFRON. Umowa wygasa z dniem utraty przez zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.

Po utworzeniu zakładu aktywności zawodowej jego organizator (np. gmina lub powiat) składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie spełniania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy spełniania warunków, o których mowa, np. gmina składa do właściwego wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej.

Po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej trzeba złożyć jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wraz z wnioskiem o uruchomienie środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej.