Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy właśnie konsultacje nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Większość uwzględnionych w projekcie zmian dotyczy doprecyzowania poszczególnych przepisów, m.in. sposobu zatrudniania wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy dostępu asystenta rodzinnego do informacji, np. dokumentacji medycznej. W projekcie została uwzględniona również propozycja, aby sąd przy wydawaniu decyzji związanych z zawieszaniem lub ograniczaniem władzy rodzicielskiej mógł się kierować również opinią ośrodka pomocy społecznej.

Resort pracy mimo sprzeciwu ze strony samorządów nie wycofał się z jednego z najważniejszych rozwiązań, jakie przewiduje projekt, czyli przekazania z powiatów do gmin zadań związanych z organizacja i finansowaniem rodzin zastępczych spokrewnionych. Ministerstwo Finansów wskazuje, że określone przez resort pracy skutki finansowe ustawy związane z przeniesieniem tych kompetencji będą wyższe o prawie 300 mln zł. Na finansowanie nowych zadań gminy mają otrzymywać wyższy udział w podziale pieniędzy z podatku dochodowego. Jednak założenia resortu pracy określają, że wskaźnik udziału gmin w dochodach z PIT wzrośnie o 1,29 proc., a dla powiatów będzie niższy o 0,79 proc. To oznacza, że różnica 0,52 proc. będzie pokryta z budżetu.

– Wydłużające się prace nad ustawą, choć mają wyjaśnić wszystkie niejasności powodują, że po raz kolejny opóźni się likwidacja dużych domów dziecka – mówi Joanna Luberadzka-Gruca, przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.