Wakacje są okresem zwiększonego wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. Osoby zatrudnione mogą otrzymać dopłaty zarówno do zorganizowanych wyjazdów, jak i do wczasów pod gruszą. Firma może też wypłacać jednorazowe świadczenie urlopowe.
Pieniądze na dofinansowanie urlopów pracowników pochodzą najczęściej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (z.f.ś.s.). W przypadkach gdy w firmie nie ma obowiązku tworzenia tego funduszu, pracownik może uzyskać jednorazowe świadczenie urlopowe.

Kiedy pomoc z funduszu

W celu finansowania działalności socjalnej, m.in. dopłaty do wypoczynku, firmy tworzą specjalny fundusz. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz taki muszą powołać pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu stanu osobowego uwzględnia się tylko osoby pozostające w stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę). Nie wlicza się osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenie lub o dzieło).
Obowiązku utworzenia takiego funduszu nie ma więc firma, gdy na dzień 1 stycznia jej stan osobowy, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi mniej niż 20 osób. Tacy pracodawcy mogą powołać ten fundusz, ale nie są do tego zobligowani.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto ustala zasady

Co może być finansowane

Kto dostanie dofinansowanie

Świadczeń urlopowych

Wypłaty świadczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jaką dopłatę do wczasów może liczyć pracownik.