Pracownicy, którzy chcą szybko rozstać się z obecnym pracodawcą, mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Jeśli podwładnym zależy na możliwości szybkiej zmiany pracy, nie powinni pracować na czas nieokreślony.

1 Rozstań się za porozumieniem stron

Jeśli pracownik chce natychmiast zmienić pracę, powinien zaproponować obecnemu pracodawcy jej rozwiązanie we wskazanym przez siebie terminie. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób na szybkie zakończenie zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę w takim przypadku polega na złożeniu dwóch oświadczeń woli. Pracownik zgłasza pracodawcy, że chce rozwiązać umowę, a pracodawca wyraża zgodę na taką propozycję. Jeśli tak się stanie, umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez firmę. Jeśli jednak pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy w tym trybie, pracownik musi złożyć wypowiedzenie.
Największą zaletą zwolnienia się z pracy za porozumieniem stron jest fakt, że umowa o pracę rozwiąże się w dogodnym dla obu stron terminie (bez konieczności przestrzegania okresów wypowiedzenia), a procedura rozwiązania umowy jest prosta. Wystarczy, że strony zgodnie ustalą datę i sposób rozwiązania stosunku pracy. Umowa o pracę może być rozwiązana w tym trybie w każdym uzgodnionym terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika (wyrok SN z 12 listopada 2003 r. I PK 593/2002, MP 2004/14, str. 662). Nie ma też znaczenia, czy pracownik, który chce rozstać się z pracodawcą za porozumieniem stron, pozostaje pod szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (czyli np. jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, przysługuje mu ochrona przedemerytalna itp.).
Z punktu widzenia pracownika największym problemem może być uzyskanie zgody pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy. W momencie gdy pracownik złoży już propozycję odejścia z firmy, pracodawcy często zgadzają się na nią, bo jest dla nich jasne, że podwładnym nie zależy już na pracy w jego firmie. Trudno więc oczekiwać, że w okresie wypowiedzenia będą oni pracować wydajnie. Warto też podkreślić, że nawet jeśli pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy w terminie wskazanym przez pracownika, podwładny może negocjować tę datę z przełożonymi i ustalić ją tak, aby zgodziły się na nią obie strony.
Pamiętaj, że dla celów dowodowych (w razie sporu z firmą) warto złożyć propozycję rozwiązania umowy o pracę w formie pisemnej, a nie ustnej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów na szybkie rozstanie się z pracodawcą.W pełnej wersji artykułu znajdziesz cztery pozostałe porady:2 Jeśli firma nie płaci, rozwiąż umowę bez wypowiedzenia3 Rozważ, jaką umowę o pracę podpisać4 Usprawiedliw nieobecność w pracy5 Nie podpisuj zakazu konkurencji