Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, nie ma prawa do świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, bo nie rezygnuje z pracy.
Podstawowym warunkiem, które musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest rezygnacja z zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej. Taka osoba nie może też być zarejestrowana w urzędzie pracy, bo to świadczy o jej gotowości do podjęcia zatrudnienia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie może być też przyznane w sytuacji, gdy rodzic przebywa na urlopie wychowawczym, w trakcie którego opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem. Dzieje się tak, nawet jeśli dziecko spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.), czyli posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga stałego udziału opiekuna w codziennej opiece.
Jak wyjaśnia resort pracy, przyznanie świadczenia nie jest możliwe, bo rodzic pozostaje w stosunku pracy, mimo że nie otrzymuje w trakcie urlopu wychowawczego wynagrodzenia. Aby otrzymywać świadczenie, musi z pracy się zwolnić. Rodzic ten może natomiast ubiegać się o świadczenia rodzinne na dziecko, w tym m.in. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie). Aby je otrzymać, dochody rodziny nie mogą być wyższe niż kryterium dochodowe, które wynosi w tym przypadku 583 zł na jej członka. O świadczenie pielęgnacyjne może się też ubiegać drugi z opiekunów dziecka. Wsparcie nie będzie jednak przyznane, gdy pierwszy z rodziców korzysta z dodatku do zasiłku na opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego.