Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy mogą się już ubiegać o dodatkowe pieniądze z Funduszu Pracy m.in. na roboty publiczne czy dotacje na biznes.
Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, zwiększyła o kolejne 800 milionów zł rezerwę Funduszu Pracy. Do tej pory było tam 640 mln zł. Mogą z niej korzystać dyrektorzy urzędów pracy z tych powiatów, w których nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub była tam powódź, która spowodowała znaczne szkody. Najwięcej pieniędzy (480 mln zł) z rezerwy minister chce przeznaczyć na roboty publiczne i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do firm bezrobotnych oraz na dotacje na założenie firmy. Pozostałe środki mogą być wydane na szkolenia, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, stypendia w okresie odbywania stażu i na tworzenie centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych.
Jak sprawdziliśmy, dyrektorzy urzędów pracy z terenów powodziowych, którzy wystąpili do ministra o pieniądze z rezerwy na usuwanie skutków powodzi, już je otrzymali. Na przykład w Grudziądzu i we Włocławku dostali na roboty publiczne odpowiednio 813 tys. zł i 380 tys. zł. W Grudziądzu bezrobotni m.in. naprawiają chodniki i infrastrukturę komunalną.
– Za te pieniądze od lipca 90 bezrobotnych rozpocznie pracę – mówi Bożena Stępniewska, zastępca dyrektora ds. rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.
Z dodatkowych pieniędzy z rezerwy mogą korzystać nie tylko dyrektorzy urzędów pracy, na których wystąpiła powódź. Minister wskazuje, że przesłanką do ubiegania się o pomoc może też być pogorszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Na razie, jak sprawdziliśmy, nie są oni jednak zainteresowani tymi pieniędzmi. Wynika to z tego, że w ostatnich miesiącach zmalała liczba bezrobotnych, bo na wiosnę ruszyły prace sezonowe i w budownictwie. Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego stopa bezrobocia do końca sierpnia będzie malała, ale od września zacznie rosnąć.
– Być może skorzystamy z dodatkowych środków w drugiej połowie roku, kiedy zwiększy się u nas liczba bezrobotnych – mówi Regina Chrzanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.
1,9 mln osób jest zarejestro-wanych w urzędach pracy
12 proc. – tyle wynosi wskaźnik bezrobocia
85 tys. ofert pracy zgłosili w maju do urzędów pracy pracodawcy