Przy obliczaniu nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych nie uwzględnia się jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Zgodnie bowiem z par. 3 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z kolei w myśl art. 87 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela odprawy również oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Natomiast w świetle par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Według par. 1 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela nie uwzględnia się jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Podstawa prawna

Art. 87 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674.

Par. 3 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. nr 128, poz. 1418).

Par.1 ust. 1 i par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. nr 71, poz. 737 z późn. zm.).