Wymagane dokumenty

Wójt może żądać od kandydata na dyrektora:

● uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki,

● kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo,

● życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganego stażu pracy oraz wymagane wykształcenie,

● zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

● aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku nauczyciela),

● karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego (w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego).

Ponadto złożenia oświadczeń o tym że:

● nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,

● nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

● dopełnił obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego,

● ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem),

● wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Podstawa prawna

Art. 36, art. 36a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373).