Procedura konkursowa

Szczegółowy tryb wyłonienia kandydata określają przepisy par. 2–8 rozporządzenia. W myśl par. 2 organ prowadzący wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej pracami. Przewodniczący ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia.

Posiedzenie komisji odbyć się musi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu. Prace tej komisji są prowadzone, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała ta zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Przesłankami odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego stanowi złożenie oferty po terminie, niedołączenie do niej wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu. W czynnościach tych nie bierze udziału kandydat. O treści uchwały kandydaci dowiadują się z ustnej informacji przewodniczącego. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do konkursu, może w terminie trzech dni od uzyskania tej informacji wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyny niedopuszczenia do postępowania. Informację w tym zakresie powinien on otrzymać w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.

Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez nich koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego szkoły. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

Komisja wyłania kandydata na dyrektora w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Brak spełnienia powyższego warunku w kolejnych możliwych trzech głosowaniach skutkuje stwierdzeniem nierozstrzygnięcia konkursu. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

Po zakończeniu obrad przewodniczący niezwłocznie powiadamia organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.

Przepis par. 9 rozporządzenia stanowi, że konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są według dotychczasowych przepisów.