W sytuacji gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, ale nie dłużej niż pięć dni w tygodniu, świadczenie może być przyznane. Osoba ubiegająca się powinna dołączyć do wniosku zaświadczenie wydane przez odpowiednią placówkę o liczbie dni w tygodniu, w trakcie których dziecko przebywa w placówce i ma tam zapewnioną opiekę. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie zalicza się m.in. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, pod warunkiem że zapewniają nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Podstawa prawna

Art. 3 pkt 7 oraz 17 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).