Dofinansowanie projektów adresowanych do pracowników administracji samorządowej można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizacje projektów tego typu zaplanowano wydać do 2013 roku kwotę 252 mln euro. Nabór wniosków i konkursy ogłaszane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Wsparcie można otrzymać w ramach Działania 5.2 o nazwie – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PO KL). Jest to tzw. komponent krajowy i konkursy są ogłaszane przez instytucje centralne. Szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach procedury konkursowej określane są w rocznych tzw. planach działania, a następnie rozwijane w dokumentacji konkursowej. Mogą się one zmieniać.

Działanie 5.2 PO KL jest najważniejszym instrumentem wsparcia tzw. projektów miękkich adresowanych do administracji samorządowej, które podlegają finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wyróżnienie zasługują projekty, które stanowią spójną, przemyślaną koncepcję i wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb modernizacyjnych urzędów administracji samorządowej. Takie projekty mają największe szanse na otrzymanie wsparcia unijnego w ramach PO KL.

Ważny wniosek

Celem każdego projektu składanego o wsparcie w ramach Działania 5.2 PO KL, w szczególności poddziałania 55.2.1 i 5.2.2 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, musi być wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy na szczeblu samorządu terytorialnego.

Przewidziano różne formy wsparcia administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego. Priorytetowo są traktowane wszelkiego rodzaju szkolenia i działania edukacyjne gminy, w rezultacie których dojdzie do poprawy obsługi obywatela w urzędzie. Chodzi np. o wprowadzanie nowych standardów obsługi klienta, uproszczenie procedur wewnątrz urzędu i skrócenie czasu na oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy.

W ramach omawianego działania można otrzymać wsparcie również na szkolenia administracji samorządowej, które doprowadzą do usprawnienia w procesie stanowienia aktów administracyjnych tworzonych przez samorządy gmin, powiatów i województw.

Wsparcie otrzymać mogą przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości tworzonych przez administrację strategii i polityk o zasięgu lokalnym i regionalnym. Ma to być osiągane poprzez m.in. wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania.

Wytyczne i koszty

Wszystkie projekty szkoleniowe i edukacyjne gminy, na których realizację jest wnioskowane wsparcie unijne, muszą być skorelowane z celami priorytetu V PO KL. Oznacza to w rzeczywistości, że zarówno cele, jak i koszty kwalifikowane projektu muszą być zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Dokument taki można znaleźć na stronach internetowych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl – w zakładce PO KL.

Wartość maksymalna dotacji może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna zaś wartość wymierna wynosić musi 50 tys. zł. W tym przypadku przewidziano wypłaty zaliczek na poczet ponoszonych wydatków przez beneficjenta pomocy unijnej w ramach PO KL. Wsparciem mogą być objęte urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie.

Modernizacja zarządzania

W ramach całego priorytetu V PO KL promowane są również mechanizmy oraz procedury wzmacniające przejrzystość administrowania oraz podnoszące poziom kultury etycznej kadry urzędniczej w samorządach. Na wsparcie mogą liczyć projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych, w tym stacjonarne i te na odległość.

Promowane są rozwiązania wzmacniające przejrzystość załatwiania spraw w urzędach, w szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno-promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów.

Projekty są wybierane w trybie konkursowym, tzn. że najlepsze wygrywają i otrzymują dofinansowanie w formie refundacji lub zaliczek. Na tego typu działania wsparcie można otrzymać również w ramach innych priorytetów PO KL.