Osoba, która była zatrudniona na pół etatu, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile w tym czasie zarabiała co najmniej kwotę odpowiadającą płacy minimalnej.
Bezrobotny, który zarejestruje się w urzędzie pracy, nie od razu nabywa prawo do zasiłku. Nie otrzyma go m.in. wtedy, gdy zbyt krótko pracował. Może ubiegać się o zasiłek, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania jako bezrobotny łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony za co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę, od którego przedsiębiorca odprowadzał składki na Fundusz Pracy (FP). Dotyczy to także osób pracujących na pół etatu. Muszą one dostarczyć do urzędu pracy ze swojej firmy zaświadczenie o miesięcznych zarobkach brutto i o odprowadzonej składce na FP. Obecnie płaca minimalna wynosi 1317 zł.
– Jeżeli miesięczne zarobki takiej osoby były niższe od poziomu płacy minimalnej, to ten okres nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych – mówi Agnieszka Kozłowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.
Bezrobotni powinni jednak pamiętać, że nawet jeśli pracowali przez rok w ciągu ostatniego półtora roku (18 miesięcy) i zarabiali co najmniej tyle, ile wynosi płaca minimalna, to i tak mogą nie otrzymać zasiłku. Dotyczy to osób, które uzyskały status bezrobotnego i prawo do zasiłku, ale biorą udział w programach aktywizacji zawodowej organizowanych przez urzędy pracy (np. staże, szkolenia). Nie dostaną one zasiłku, ale urząd zapłaci im stypendium. A jeżeli wykonują prace interwencyjne, to zapłaci im firma.
Bezrobotni (także ci, którzy pracowali na 1/2 etatu, zanim zarejestrowali się w urzędzie pracy) stracą zasiłek, jeśli osiągają dodatkowe dochody z tytułu jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Mogą natomiast uzyskiwać określone przez prawo przychody niepochodzące z pracy (np. ze sprzedaży), ale nie wyższe niż 658,5 zł (połowa płacy minimalnej) miesięcznie. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Bez groźby utraty statusu bezrobotny może uzyskiwać przychody w dowolnej wysokości z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.