Nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy będzie mógł wydać prokurator, a nie sędzia, i będzie on obowiązywał przez 3 miesiące, z możliwością przedłużenia przez sąd o kolejne 3 miesiące. Taką m.in. zmianę zakłada podpisana przez marszałka Sejmu wykonującego obowiązki prezydenta ustawa z 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zacznie obowiązywać od 1 sierpnia.

– Ta ustawa jest bardzo ważnym krokiem w celu ochrony ofiar przemocy, w toku prac nad nią w Sejmie uwzględniono zastrzeżenia, które prezentowali jej krytycy – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Z kolei zdaniem Tomasza Elbanowskiego ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców wprowadzone przepisy pozwalają państwu zbyt mocno ingerować w sprawy rodziny i wychowywanie dzieci.

Znowelizowana ustawa ma skuteczniej chronić ofiary przemocy, które uzyskają prawo do bezpłatnej obdukcji, którą będzie wystawiał nie tylko biegły lekarz, oraz uzyskają pomoc w znalezieniu mieszkania, jeżeli pokrzywdzona przemocą osoba nie będzie miała tytułu prawnego do mieszkania zajmowanego przez sprawcę. Do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wpisany został też zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez ich rodziców lub opiekunów.

Nowe obowiązki zostały nałożone na gminy. W każdej z nich będzie musiał powstać zespół interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli różnych służb. Jego zadaniem będzie realizacja lokalnego programu przeciwdziałania przemocy oraz bezpośrednie udzielanie pomocy jej ofiarom. Aby szybciej pomagać dzieciom dotkniętym domową przemocą, pracownik socjalny będzie mógł wspólnie z policjantem i lekarzem odebrać dziecko, jeżeli zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Od takiej decyzji rodzicom będzie przysługiwać odwołanie do sądu. On też w ciągu 24 godzin będzie musiał zatwierdzić decyzję pracownika socjalnego.

Ponadto minister pracy i polityki społecznej będzie musiał przedstawić w parlamencie sprawozdanie o skutkach funkcjonowania nowych przepisów po upływie roku od ich wejścia w życie.