Prawo do nagrody jubileuszowej nie jest powszechne. Nie dotyczy wszystkich pracowników. Gratyfikacja ta stanowi szczególny przywilej płacowy i przysługuje tylko tym pracownikom, dla których świadczenie to przewidziano w przepisach branżowych lub w przepisach wewnątrzzakładowych.
Świadczenie z tytułu nagrody jubileuszowej może wynikać z przepisów dotyczących poszczególnych grup zawodowych, np. urzędników państwowych czy pracowników samorządowych. Ponadto pracodawca może ustanowić prawo do tej nagrody w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania czy nawet w umowie o pracę danego pracownika. Przy czym jeśli brak jest przepisów szczególnych, pracodawcy, w układach zbiorowych czy regulaminach wynagradzania mogą w swobodny sposób ustalać także warunki, od których zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposoby obliczania stażu pracy potrzebnego do uzyskania nagrody.
Oznacza to, że może ona przysługiwać wyłącznie za zakładowy staż pracy, a więc z wyłączeniem okresów zatrudnienia u innych pracodawców, albo też z uwzględnieniem okresów innego (poprzedniego) zatrudnienia.