STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w Chrzanowie uchwałą przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów. W ocenie wojewody regulamin zawierał uchybienia, które w istotny sposób naruszają obwiązujący porządek prawny. Dlatego organ ten stwierdził nieważność niektórych postanowień uchwały.

Z UZASADNIENIA

Rada gminy nie może określić w uchwale sytuacji, kiedy nauczycielowi przysługuje lub nie przysługuje dodatek do pensji. Tę kwestę bowiem regulują przepisy rangi ustawowej. W myśl bowiem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela w zakresie stanowienia odnośnie dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i dodatku za warunki pracy, rada gminy upoważniona jest jedynie do określenia wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

W par. 7 ust. 5 regulaminu rada miejska postanowiła, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest, gdy faktyczna liczba przepracowanych w danym tygodniu zajęć dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum nauczyciela. Tymczasem w myśl art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, organ prowadzący w ramach regulaminu ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W powyższym przepisie mieści się wyłącznie delegacja do określenia warunków wypłacania należnych kwot, a nie upoważnienie do decydowania, kiedy nauczycielowi przysługuje lub nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Organ nadzoru zakwestionował także ustalenia regulaminu dotyczące dodatku za szkodliwe dla zdrowia warunki pracy nauczyciela. Wskazał przy tym, iż na mocy przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. rada gminy nie może określać uprawnień do tego składnika wynagrodzenia.

Ponadto w zapisach regulaminu dotyczących uprawnień do dodatku motywacyjnego organ gminy wielokrotnie używał nieostrych sformułowań, takich jak: skutecznie, aktywne i efektywne. Zdaniem wojewody rady gmin, uchwalając regulaminy wynagradzania nauczycieli, uszczegóławiają warunki otrzymywania dodatków do pensji. Nie mogą jednak ustanawiać tych warunków w sposób dowolny, niejednoznaczny i uznaniowy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 23 września 2009 r., Dz.Urz. woj. małopolskiego 2009/611/4578