Od kwietnia gminy nie mają już obowiązku pomniejszania zasiłku stałego osobom, wobec których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Taką zmianę w kodeksie postępowania cywilnego wprowadził art. 2 ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 40 poz. 229). Jednak część komorników powołując się na kolejną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która zaczęła obowiązywać 19 kwietnia, w dalszym ciągu żądała dokonywania potrąceń przez gminy z zasiłków. Takie stanowisko zajęła też Krajowa Rada Komornicza, argumentując, że ta druga nowelizacja kodeksu wprowadziła przepis przejściowy, że w sprawach wszczętych i prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez 19 kwietnia egzekucja powinna być prowadzona na niezmienionych zasadach.

Jednak w przygotowanej dla nas opinii resort pracy wskazuje, że art. 2 stanowi samodzielną podstawę do umarzania postępowania egzekucyjnego z zasiłków stałych i okresowych, bo zaczął obowiązywać wcześniej niż druga nowelizacja kodeksu. Ministerstwo dodaje też, że dłużnik, w stosunku do którego dalej jest prowadzona egzekucja ze świadczenia z pomocy społecznej, może złożyć skargę na czynności komornika do sądu.