STAN FAKTYCZNY

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Dokonując analizy tego aktu prawnego, wojewoda stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.

Z UZASADNIENIA

W par. 8 ust. 4 przedmiotowej uchwały przewidziano, że – wnioski opiniuje gminna komisja do spraw nagród dla nauczycieli powołana przez wójta. W ocenie wojewody regulacja wymienionego paragrafu została podjęta bez podstawy prawnej.

W podobnej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, twierdząc, że powołanie komisji poza ramami wykraczającymi poza strukturę ustrojową i proceduralną przewidzianą w ustawie o samorządzie gminnym może zachodzić wyłącznie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia normatywnego, określającego ich zadania, kompetencje, skład, a w miarę potrzeby także tryb działania.

Oznacza to, że ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny oraz ustalenie porządku ich przyznawania rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. W zakresie pojęciowym – kryteriów i trybu – nie mieści się natomiast kompetencja organu do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń. Zabieg taki, polegający na utworzeniu dodatkowego ciała (w niniejszej sprawie komisji nagród), któremu bez upoważnienia ustawowego gwarantuje się formalny udział w procesie decyzyjnym, prowadziłby do konieczności rozszerzenia oceny prawidłowości procesu stosowania prawa o składniki nieobjęte delegacją ustawową – wyrok NSA z 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 1948/02.

Natomiast w par. 10 ust. 3 badanej przez wojewodę uchwały, rada gminy przyjęła, że wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama z wnioskiem nie wystąpiła, a w ust. 4, że dyrektor może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Zdaniem wojewody taki zapis jest niezgodny z prawem. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przyznawanie nagród nauczycielom zatrudnionym w szkole należy do ustawowo określonych kompetencji dyrektora szkoły, zatem wprowadzenie do uchwały obowiązku zaopiniowania przez radę pedagogiczną wniosku o przyznanie nagrody dyrektora jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora szkoły. Ponadto ustawa o systemie oświaty nie przewiduje współdziałania dyrektora w sprawach dotyczących przyznawania wynagrodzeń, w tym nagród z innymi podmiotami.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego nr WN.Ko-2.0911-329/09