Jak biblioteki gminne mogą inspirować rozwój życia kulturalnego? Jakie są zadania bibliotek gminnych? Jak powinna być postrzegana biblioteka publiczna przez jej użytkowników?
Elżbieta Stefańczyk
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Główne zadania bibliotek to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.
Do zadań biblioteki należą więc: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. Ich zadaniem jest udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa. Jedna biblioteka powinna współdziałać z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
Biblioteka może być organizowatorem narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.
Przeciętny użytkownik nie do końca uświadamia sobie, jakich usług może oczekiwać od biblioteki. Jak wykazały badania Biblioteki Narodowej, podstawowym zadaniem bibliotek publicznych, zdaniem większości badanych (71 proc.), winno być wypożyczanie do domu książek. Na możliwość czytania na miejscu w bibliotece książek oraz czasopism wskazało, odpowiednio: 39 proc. i 31 proc.
Prawie co czwarty badany (23 proc.) był zdania, że biblioteka powinna umożliwiać korzystanie z internetu, a niespełna co piąty (17 proc.), że powinna wypożyczać do domu prasę. Bibliotekę publiczną postrzegano także jako miejsce wypożyczania do domu książki tzw. mówionej (15 proc.), płyt, kaset z filmami lub muzyką (11 proc.), edukacyjnych programów komputerowych (11 proc.). Od instytucji tej oczekiwano szerokiej oferty w postaci możliwości korzystania z programów komputerowych (13 proc.), uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach i zajęciach (11 proc.) oraz kursach, np. komputerowych, językowych (8 proc.), dostarczania informacji na temat miejscowości i regionu (9 proc.) oraz pracy, nauki, form spędzania wolnego czasu (8 proc.). A nawet możliwości oglądania filmów i słuchania muzyki (8 proc.) czy po prostu spotkania się ze znajomymi, sąsiadami, rówieśnikami (4 proc.).
Organizując różne formy pracy z czytelnikami nie tylko charakterystycznych dla samych bibliotek, ale również dla domów kultury, biblioteki poszerzają swoją ofertę oraz inspirują rozwój życia kulturalnego, a nie tylko czytelnictwa.