Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493), do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy między innymi tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Na mocy art. 10 tejże ustawy Rada Ministrów zobowiązana była do opracowania i uchwalenia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który określił liczbę specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz wysokość przekazywanych środków finansowych na tworzenie i funkcjonowanie tych placówek.

W programie tym założono, iż na terenie kraju powstaną 32 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, czyli średnio po dwa w województwie. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do krajowego programu powiaty, które podejmą się realizacji zadania, miały otrzymać na utworzenie tych placówek po 110 tys. zł, natomiast na utrzymanie – po 25 tys. zł miesięcznie.

Proces tworzenia specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie rozpoczął się w II połowie 2006 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U. nr 127, poz. 890).

Wstępne rozeznanie potrzeb, przeprowadzone za pośrednictwem wojewodów, wykazało, że zgłoszone przez powiaty potrzeby w omawianym zakresie znacznie przekraczają możliwości finansowe budżetu państwa.

Dlatego też, stosując się do kalkulacji zamieszczonej w krajowym programie, minister pracy i polityki społecznej dokonał podziału środków i wskazał, w których powiatach powstaną placówki, biorąc pod uwagę uzasadnienia zgłoszone przez wojewodów.

Wojewoda, podejmując decyzję o zwiększeniu liczby ośrodków, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że nie można odstępować od zapisów Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zgodnie z nim należy przeznaczać środki finansowe na określoną liczbę placówek.

W ubiegłym roku, mając świadomość niewystarczających środków finansowych na utrzymanie specjalistycznych placówek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło część rezerwy celowej na dofinansowanie ich działalności.

W roku bieżącym środki finansowe na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą budżetową znalazły się w budżetach wojewodów (na podstawie odpowiedzi na interpelację na interpelację nr 8037).