Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać środki europejskie na realizację zadań związanych z edukacją najmłodszych? Czy w ramach tych środków mogą zostać dofinansowane punkty przedszkolne i przedszkola?
JANINA LICHWA
Kooperator Fundusze Unijne
Okres budżetowania funduszy strukturalnych na lata 2007–2013 otwiera wiele możliwości pozyskiwania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z edukacją. Program, od którego powinno się zacząć poszukiwanie źródeł finansowania projektów edukacyjnych, to Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX ma za zadanie wspomagać programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Głównym celem Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia:
● na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
● na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych),
● na ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Skupiając się na projektach dotyczących edukacji najmłodszych, tj. sfinansowanie przedszkoli, należy zwrócić uwagę na Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 w ramach Poddziałania 9.11 typy realizowanych operacji to: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu, a także opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. Beneficjentami tego działania może być każdy, zarówno podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Grupy docelowe, czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat), rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat) oraz istniejące przedszkola. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego poddziałania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Szczegółów dotyczących konkursów należy szukać na stronach internetowych instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za realizację działania w danym województwie (najczęściej są to wojewódzkie urzędy pracy).