STAN FAKTYCZNY: Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie - Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu prowadzonych przez gminę i miasto na rok 2009. Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Wojewoda wielkopolski ze względu na istotne naruszenie prawa orzekł o nieważności par. 7 ust. 4 przedmiotowej uchwały rady miejskiej.

Z UZASADNIENIA: Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia: wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia.

Dodatki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, to dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy.

Stosownie do par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 ze zm.) do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej oraz sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta i opiekuna stażu.

Rada miejska w par. 7 ust. 1 badanej uchwały określiła wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska: dyrektora szkoły, wicedyrektora i kierownika filii, a w par. 7 ust. 2 uchwały określiła wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

Natomiast w par. 7 ust. 4 przedmiotowej uchwały postanowiono, że w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków przysługuje dodatek wyższy, z wyłączeniem dodatku za opiekuna stażu.

Zdaniem wojewody uregulowanie z par. 7 ust. 4 przedmiotowej uchwały jest niezgodne z cytowanym wyżej przepisem z par. 5 rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...), który stanowi, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowiska lub sprawują funkcje określone w tym przepisie rozporządzenia.

Przepis z par. 5 rozporządzenia stanowi, że dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za zajmowanie stanowiska i sprawowanie każdej z tych funkcji oddzielnie i niezależnie od siebie. Ustawodawca nie przewidział bowiem takiej sytuacji, w której w przypadku zbiegu kilku uprawnień do uzyskania dodatku funkcyjnego z tytułu zajmowania stanowiska lub sprawowania przez nauczyciela funkcji, przysługuje tylko jeden wyższy dodatek funkcyjny.

Zapis z par. 7 ust. 4 przedmiotowej uchwały nie ma podstawy w obowiązujących przepisach prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego, WN.Pi.-2.0911- 510/08