Wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymają projekty, w ramach których będą tworzone przedszkola na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Dotyczy to m.in. terenów wiejskich i grup społecznych, gdzie forma tego typu jest mało popularna, np. wśród ludności romskiej. Dotacje są oferowane także na tworzenie i wcielanie w życie innych form wychowania przedszkolnego (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7, poz. 38).

Kwota wsparcia

Wsparcie, o którym mowa, jest realizowane w ramach Działania 9.1.1 PO KL o nazwie - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe. Projekty i wnioski o dofinansowanie są przyjmowane na szczeblu regionalnym, przez urzędy marszałkowskie lub przez inne instytucje i organizacje, którym samorządy wojewódzkie zleciły zadania wdrażające ten program. Maksymalna wielkość wsparcia wynosi 85 proc. kosztów. Pozostałe 15 proc. to udział własny. Minimalna wielkość wsparcia wynosi 50 tys. zł.

Wsparcie otrzymają istniejące przedszkola publiczne, które zwiększą liczbę wychowanków. Dotacje otrzymają przedszkola zagrożone likwidacją oraz przedszkola, które zechcą wydłużyć godziny pracy, uruchomić dodatkowy nabór dzieci i zatrudnić dodatkowy personel. Wspierana będzie kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną.

Wspieranie zerówek

W przypadku gdy roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. klasy 0) obejmujące dzieci w wieku 6 lat realizowane jest w przedszkolu, to uczestniczące w takich zajęciach dzieci mogą stanowić również docelową grupę wsparcia. W przypadku przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej dotacje bezzwrotne w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych można otrzymać w ramach Poddziałania 9.1.2 o nazwie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dotacje mogą otrzymać nie tylko przedszkola publiczne, ale także placówki prywatne.