Kształcący się w trybie dziennym uczniowie i studenci nie mogą korzystać z unijnych szkoleń dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy.
Firmy szkoleniowe oraz inne instytucje oferują bezpłatne, dofinansowywane ze środków UE, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie doradcze dla osób podejmujących pierwszą pracę. Projekty są kierowane do osób, które nie ukończyły 25 roku życia. Wśród chętnych do podjęcia szkoleń aktywizujących zawodowo zdarzają się osoby uczące się. Realizatorzy szkoleń mają jednak wątpliwości, czy można je rekrutować do projektu.
– Zasady realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) nie przesądzają, czy możemy rekrutować do projektu osoby, które np. przerwały naukę – podkreśla Ewa Stankiewicz z firmy Access, która realizuje unijne szkolenia.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wyjaśnia, że osoby kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym nie mogą być rekrutowane do unijnych projektów aktywizujących zawodowo. MRR tłumaczy, że nie spełniają one kryterium gotowości do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z definicją osoby pozostającej bez zatrudnienia, wsparcie przysługuje osobie w wieku 15 – 64 lata, niezatrudnionej i niewykonującej innej pracy zarobkowej, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
Reklama