Nauczyciele dostaną wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i materiałów, a samo wprowadzanie zmian będzie rozłożone w czasie - zapewniła minister edukacji Katarzyna Hall, podsumowując regionalne spotkania na temat kierunków zmian w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach.

Minister przypomniała, że specjalne potrzeby edukacyjne mają nie tylko uczniowie niepełnosprawni i przewlekle chorzy oraz z zaburzeniami zachowania i niedostosowani społecznie, ale także wybitnie zdolni i uczący się wcześniej za granicą w innych systemach edukacji. Jak mówiła, wszyscy oni potrzebują indywidualnego podejścia, trybu nauczania i wsparcia. "Uczeń wybitnie zdolny może mieć na przykład problemy w integracji i w pracy z grupą" - zauważyła.

W czasie gdy zaczynała się konferencja podsumowująca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, przed budynkiem uczelni protestowało kilkuset nauczycieli i związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Apelowali oni do Hall o przesunięcie terminu wdrażania zmian m.in. do czasu należytego przygotowania szkół i nauczycieli do zmian proponowanych przez resort.

Według założeń reformy MEN, nauczyciele w ramach specjalnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów będą zobowiązani do zadań, które dzisiaj wykonują przede wszystkim pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Będą np. zobowiązani do opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Będą musieli także planować - w szczególności na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacji oraz dokonywać okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz przedstawiania wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.

Obowiązkiem nauczycieli będzie postawienie wstępnej diagnozy ucznia

Obowiązkiem nauczycieli będzie także postawienie wstępnej diagnozy ucznia, zaplanowanie działań pomocowych, realizacja pomocy, sprawdzanie skuteczności, ewentualna modyfikacja planu, wzmocnienie pozytywnych zmian u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na konferencji prasowej po spotkaniu podsumowującym minister edukacji zapewniła, że zmiany będą wprowadzane stopniowo. Część rozporządzeń lub ich fragmentów będzie obowiązywała już od 1 września 2010 r. Pozostałe zmiany wprowadzane będą w roku szkolnym 2010/2011, a także w 2011/2012. Cały pakiet projektów nowelizowanych rozporządzeń to kilkanaście różnych dokumentów.Prace nad zmianami Hall porównała do szukania złotego środka. Mówiła, że obok głosów związkowców apelujących o przesunięcie terminów wprowadzenia zmian, do resortu napływały też opinie ekspertów, że proponowane zmiany są zbyt płytkie i zbyt powolne. Poinformowała, że część zmian proponowanych przez ekspertów wymaga nowelizacji ustawowych i to poprzedzonych ustaleniami m.in. z ministerstwem pracy i ministerstwem zdrowia. Zapewniła, że będą prowadzone rozmowy w tej sprawie.

Minister edukacji zapewniła także, że nauczyciele pracujący w zespołach do spraw edukacyjnych nie zostaną bez wsparcia ze strony ministerstwa. Będą mieli zapewnione specjalne materiały i pomoce, 35 tys. nauczycieli zostanie też specjalnie przeszkolonych. Jak zaznaczyła, są w Polsce szkoły, w których już teraz nauczyciele potrafią świetnie pracować z uczniami o specjalnych potrzebach, ale chodzi o to by potrafili robić to we wszystkich oraz by mieli podstawę prawną do występowania o dodatkową pomoc dla uczniów do dyrektorów szkół i do samorządów.

Hall poinformowała, że w wyniku prowadzonych konsultacji wprowadzono do projektów rozporządzeń zmiany, lub zapowiedziano wprowadzenie takich zmian. Dotyczą one np. młodzieżowych ośrodków socjoterapii - w efekcie konsultacji tak jak obecnie w systemie edukacji będą nadal mogły obok siebie w funkcjonować zarówno takie, które obok szkoły mają internat, jak i bez internatów.