Sąd może zasądzić odszkodowanie, nawet jeśli przywrócenie do pracy jest obiektywnie możliwe, ale w ocenie sądu jest nieuzasadnione. Sąd ocenia np. skutki przywrócenia dla pracownika i dla pracodawcy. W sytuacji istnienia konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą uzasadnione jest zasądzenie jedynie odszkodowania. W szczególności chodzi o konflikt, który powstał z winy pracownika, z powodu jego trudnego charakteru lub z powodu dezorganizowania przez pracownika atmosfery w pracy. Sąd ocenia też zasadność przywrócenia do pracy przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego. Przywrócenie pracownika nie powinno nastąpić w sytuacji, gdyby jego powrót do pracy miał negatywny wpływ na innych pracowników lub na renomę spółki na rynku. Odmowę przywrócenia pracownika do pracy uzasadnia też utrata zaufania do pracownika. Ma to znaczenie szczególne w sytuacji, gdy zwalniany jest pracownik zajmujący kierownicze stanowisko. Zaufanie jest bowiem jednym z podstawowych wymogów, które muszą spełniać pracownicy piastujący funkcje kierownicze. Każdy przypadek powinien być jednak oceniany w sposób odrębny. Zdarza się bowiem, że ocena pracodawcy wobec pracownika i utrata wobec niego zaufania jest bardzo subiektywna, jednostronna i krzywdząca dla pracownika. W takiej sytuacji, gdy obiektywnie ocena pracodawcy jest niesłuszna, sąd mógłby przywrócić pracownika do pracy. Zasądzenie odszkodowania wbrew żądaniu pracownika uzasadnia też sytuacja, w której powrót pracownika do pracy mógłby mieć negatywny wpływ na porządek i dyscyplinę pracy. Przykładowo może to dotyczyć pracownika, który był często bez usprawiedliwienia nieobecny i dezorganizował w ten sposób pracę w spółce. Warto podkreślić, iż sąd ocenia zasadność przywrócenia do pracy według stanu rzeczy w chwili zamknięcia rozprawy.