Pracodawca zamierza sprzedać jeden ze swoich zakładów innej firmie, gdzie nie działają związki zawodowe. U pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Czy po przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę układ będzie obowiązywał w obu firmach? Co się stanie z organizacją związkową działającą u dotychczasowego pracodawcy?
Podział zakładu pracy nie stanowi podziału zakładowej organizacji związkowej. Przejście części zakładu pracy (art. 231 par. 1 k.p.) nie spowoduje automatycznego ukonstytuowania się zakładowej organizacji związkowej u nowego pracodawcy. Zgodnie z uchwałą SN z 24 kwietnia 1996 r. (I PZP 38/95) związek zawodowy działający w zakładzie pracy nie ma obowiązku zmiany swojej struktury organizacyjnej w przypadku przekształceń zakładu pracy.
Kwestia kontynuowania działalności związku zawodowego u dotychczasowego pracodawcy zależy m.in. od tego, którzy pracownicy objęci są przejściem do nowej firmy. Jeśli zmiany organizacyjne pracodawcy nie spowodują spadku liczby członków związku, będzie on kontynuował swoją działalność u dotychczasowego pracodawcy. Jeśli natomiast ich liczba spadnie poniżej 10 i ten stan rzeczy będzie się utrzymywał dłużej niż trzy miesiące, może mieć zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten nakazuje, żeby sąd skreślił związek zawodowy z rejestru, gdy liczba jego członków utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
Układ zbiorowy będzie obowiązywał u obydwu pracodawców, z tym że u nowego pracodawcy tylko przez określony czas. Zgodnie z art. 2418 par. 1 k.p. w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed tym przejściem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Zmiany organizacyjne nie mają natomiast wpływu na dalsze obowiązywanie układu z pozostałej części zakładu pracy, która nie zmienia pracodawcy.

Agnieszka Lechman-Filipiak, partner, DLA Piper Wiater