Pracujący emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić do świadczeń bez groźby ich zmniejszenia lub zawieszenia.
W okresie czerwiec – sierpień pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić bez groźby zawieszenia lub obniżenia świadczeń. Jak wynika z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 czerwca zwiększyła się kwota przychodu, powyżej której ich świadczenia będą zawieszane. Wynosi ona obecnie 4311,30 zł (dotychczas 4216,70 zł). Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód otrzymujących je osób przekroczy 2321,50 zł (dotychczas 2270,60 zł). Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. wynagrodzenia w I kwartale 2010 roku.
Od czerwca zmieniła się też kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za I kwartał 2010 roku). Wynosi obecnie 995 zł (dotychczas 973,10 zł). To ważne dla osób pobierających rentę socjalną – ich przychód nie może przekroczyć tej kwoty.
Wzrośnie także kwota świadczenia rehabilitacyjnego, dlatego że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2010 roku wynosi 106,5 proc. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
ZUS podaje też, że kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana od 1 czerwca wynosi 6632,76 zł. Dotychczas wynosiła ona 6487,20 zł.