Obowiązki i uprawnienia w zakresie szkoleń pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także ich pracodawców, kształtować będą dwa odrębne reżimy prawne. Dla ich zastosowania decydujące znaczenie będzie mieć data zawarcia umowy dotyczącej szkolenia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
W związku z sytuacją, iż niektóre formy dokształcania, przede wszystkim studia, odbywają się w okresie wieloletnim, konieczność stosowania przez wielu pracodawców dotychczas obowiązujących przepisów trwać może przez bardzo długi okres.
Zakres obowiązków pracodawcy, który kieruje pracownika na studia lub do odbycia szkolenia, zależy nie tylko od treści umowy, ale też czasu, w jakim została zawarta. Ustawą z 20 maja 2010 r. (czeka na podpis prezydenta) zapisy rozporządzenia, które dotyczyło doskonalenia zawodowego pracowników, zastąpione zostały nowo wprowadzonymi przepisami k.p.
Ingerencja ustawodawcy związana była z utratą mocy rozporządzenia z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych podobnie jak i art. 103 k.p., na podstawie którego je wydano. Zostały one uznane za niezgodne z konstytucją w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (K 28/08, OTK-A 2009/3/28). Trybunał odroczył jednak wejście w życie wyroku o dwanaście miesięcy.
W związku tym, iż proces legislacyjny związany z uchwaleniem nowych przepisów nie zakończył się przed dniem 11 kwietnia 2010 r., kiedy to wymienione powyżej przepisy utraciły moc, część porozumień pracodawców i pracowników dotycząca doskonalenia zawodowego zawarta została w okresie, kiedy brak było jakichkolwiek regulacji w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, iż termin wejścia w życie nowych przepisów wyznaczono na 30 dni od ogłoszenia ustawy.
Ostatecznie jednak przepisy przejściowe ustawy nowelizującej k.p. wprowadziły zasadę, iż do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie nowych zasad doskonalenia zawodowego, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O uprawnieniach pracownika decyduje moment zawarcia umowy szkoleniowej.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Umów zawartych według starych przepisów
- Zapisów sprzecznych z rozporządzeniem
- Uprawnień urlopowych związanych z dokształcaniem
- Dobrowolnych świadczeń pracodawcy
- Skutków rozwiązania umowy
- Odbywania nauki bez skierowania