1 Sprawdź, czy masz uprawnienia do kupowania tańszych leków

Wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mają prawo do zakupu leków refundowanych. Jednak pewne grupy mają szczególne uprawnienia przy ich nabywaniu. Część z nich ze względu np. na wiek czy stan zdrowia, ma prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Dodatkowe uprawnienia przysługują:

● inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej – mają oni prawo do bezpłatnych leków oznaczonych symbolami Rp lub Rpz, z wyjątkiem leków recepturowych (czyli robionych na zamówienie), które wydawane są na podobnych zasadach, jak dla innych ubezpieczonych;

● inwalidom wojskowym oraz niewidomym ofiarom działań wojennych – mają oni prawo do bezpłatnego uzyskiwania leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu na listach refundacyjnych, (to wykaz leków przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia);

● zasłużonym honorowym dawcom krwi – bezpłatnie do wysokości limitu otrzymują tzw. leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które powinny być stosowane w związku z oddawaniem krwi i tym samym zwiększonym jej ubytkiem;

● zasłużonym honorowym dawcom przeszczepów – mają prawo do leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu oraz do leków, które powinni stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów;

● żołnierzom – otrzymują bezpłatnie i bez dopłat do limitu wszystkie leki z listy podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe;

● byłym i obecnym pracownikom zakładów produkujących wyroby zawierające azbest – otrzymują oni bezpłatne leki, które muszą zażywać w związku z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (ich wykaz jest wyszczególniony w odrębnym spisie, a nie na listach refundacyjnych);

● nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży, porodu lub połogu – mają one prawo do leków i wyrobów medycznych na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w NFZ;

● nieubezpieczonym osobom do 18 roku życia;

● innym osobom nieubezpieczonym w zakresie określonych odrębnymi przepisami.

Aby lek był wydany bezpłatnie, musi on łącznie spełniać dwa warunki – być oznaczony symbolem Rp oraz figurować w Rejestrze produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów na tańsze leki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz następujące porady:

- Dokument, który potwierdzi uprawnienie noś zawsze przy sobie
- Pytaj lekarza i w aptece o tańsze zamienniki
- Sprowadzaj lekarstwa z zagranicy
- Poszukaj w internecie