Jednorazowy zakup leków to często wydatek rzędu nawet kilkuset złotych. Osoby przewlekle chore, które muszą stale je przyjmować, wydają jeszcze więcej. Nie wszyscy wiedzą, że są sposoby, żeby kupować leki taniej. Przede wszystkim trzeba być ubezpieczonym w NFZ.

1 Sprawdź, czy masz uprawnienia do kupowania tańszych leków

Wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mają prawo do zakupu leków refundowanych. Jednak pewne grupy mają szczególne uprawnienia przy ich nabywaniu. Część z nich ze względu np. na wiek czy stan zdrowia, ma prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.
Dodatkowe uprawnienia przysługują:
● inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej – mają oni prawo do bezpłatnych leków oznaczonych symbolami Rp lub Rpz, z wyjątkiem leków recepturowych (czyli robionych na zamówienie), które wydawane są na podobnych zasadach, jak dla innych ubezpieczonych;
● inwalidom wojskowym oraz niewidomym ofiarom działań wojennych – mają oni prawo do bezpłatnego uzyskiwania leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu na listach refundacyjnych, (to wykaz leków przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia);
● zasłużonym honorowym dawcom krwi – bezpłatnie do wysokości limitu otrzymują tzw. leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które powinny być stosowane w związku z oddawaniem krwi i tym samym zwiększonym jej ubytkiem;
● zasłużonym honorowym dawcom przeszczepów – mają prawo do leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu oraz do leków, które powinni stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów;
● żołnierzom – otrzymują bezpłatnie i bez dopłat do limitu wszystkie leki z listy podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe;
● byłym i obecnym pracownikom zakładów produkujących wyroby zawierające azbest – otrzymują oni bezpłatne leki, które muszą zażywać w związku z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (ich wykaz jest wyszczególniony w odrębnym spisie, a nie na listach refundacyjnych);
● nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży, porodu lub połogu – mają one prawo do leków i wyrobów medycznych na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w NFZ;
● nieubezpieczonym osobom do 18 roku życia;
● innym osobom nieubezpieczonym w zakresie określonych odrębnymi przepisami.
Aby lek był wydany bezpłatnie, musi on łącznie spełniać dwa warunki – być oznaczony symbolem Rp oraz figurować w Rejestrze produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów na tańsze leki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz następujące porady:

- Dokument, który potwierdzi uprawnienie noś zawsze przy sobie
- Pytaj lekarza i w aptece o tańsze zamienniki
- Sprowadzaj lekarstwa z zagranicy
- Poszukaj w internecie