Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) są podmiotami tzw. ekonomii społecznej, a ich głównym zadaniem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli prowadzą je samorządy, to mogą one działać tylko jako gospodarstwa pomocnicze. Jednak likwidację takich gospodarstw do końca 2010 roku zakłada uchwalona przez Sejm w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przygotowała więc projekt nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122 poz. 1143 z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw. Zapobiega on likwidacji od 1 stycznia 2011 r. tych instytucji i umożliwia ich przekazywanie organizacjom pozarządowym oraz przekształcenie w jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe.

– Ta ostatnia forma pozwoli nam kontynuować działalność usługową, która oprócz dotacji gminy i środków unijnych przynosi nam dochody pozwalające na finansowanie działalności centrum – mówi Jadwiga Góralkiewicz, dyrektor CIS działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Dodaje, że nie wszędzie działają też organizacje pozarządowe mające doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, które mogłyby przejąć ich prowadzenie.

Ponadto nowelizacja rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do zakładania CIS o powiaty i województwa.

W ubiegłym roku funkcjonowało łącznie 112 CIS i ZAZ. Zgodnie z przepisami czas uczestnictwa w zajęciach CIS wynosi 11 miesięcy i może być przedłużony o następne 6 miesięcy.