W związku z powodzią zostały zamknięte przedszkola, do których uczęszczają dzieci naszych pracowników. Czterech z nich z nie było w pracy przez 3 dni ponieważ nie mieli z kim zostawić dzieci. Pracownicy powiadomili nas o nieobecności i złożyli pisemny wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Czy to wystarczy do wypłaty tego świadczenia?

Tak. Muszą być jednak spełnione określone warunki. W pisemnym oświadczeniu o konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem należy podać jego dane - imię, nazwisko, wiek albo datę urodzenia oraz okres sprawowania opieki i jej przyczynę.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi m.in. w razie konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Uważa się, że zamkniecie przedszkola jest nieprzewidziane, gdy pracownik został o nim zawiadomiony w terminie krótszym niż siedem dni przed dniem zamknięcia. Zamknięcie przedszkola w związku z powodzią jest traktowane jako nieprzewidziane zamknięcie placówki.

Podkreślić trzeba, że zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, pod warunkiem że w czasie, gdy sprawuje opiekę nad córką, nie ma innych domowników mogących zapewnić dziecku opiekę. Oświadczenie w tej sprawie pracownik musi złożyć, wypełniając druk ZUS Z-15.