Rodziny, które z powodu strat popowodziowych otrzymały już 6 tys. zł, będą mogły ponownie wnioskować o tę pomoc, jeżeli jeszcze raz zostały zalane.
Podstawową formą pomocy dla każdej osoby lub rodziny poszkodowanej przez powódź jest zasiłek celowy przyznawany w wypadku zdarzenia losowego. Jego wysokość jest uzależniona od doznanych szkód i wynosi maksymalnie 6 tys. zł. W części gmin, które ponownie zostały poszkodowane przez powódź, rodziny będą mogły się ubiegać o jeszcze jeden taki zasiłek. Ponieważ jest przyznawany w trybie przepisów ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Będzie on sprawdzał, czy rzeczywiście doszło do ponownego zalania przez powódź domu lub mieszkania. O ostatecznej wysokości zasiłku decyduje gmina. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy jego przyznawaniu obowiązuje skrócony, tylko dwustronicowy druk wywiadu, co ma skrócić czas oczekiwania na wypłacenie pieniędzy.
W większości gmin rodziny po majowej fali powodziowej zaczęły też składanie wniosków o przyznanie pomocy na odbudowę lub remont zniszczonych domów i mieszkań. W zależności od stopnia zniszczenia można się ubiegać o pomoc w wysokości do 20 tys. zł lub do 100 tys. zł.
– Większość wniosków, bo prawie 500 z około 530, które już do nas złożono, dotyczy wyższej kwoty – mówi Jolanta Gawron z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Jednak osoby, które na razie złożyły wnioski o przyznanie pomocy nieprzekraczającej 20 tys. zł, a z powodu ponownego zalania ich szkody przekraczają tę kwotę, mogą złożyć nowy wniosek o przyznanie wyższej pomocy.
Jeżeli osoba ubiega się o niższy zasiłek, musi przedstawić rachunki lub faktury potwierdzające zakup materiałów, które zostały wykorzystane przy remoncie. Natomiast gdy poszkodowany uzna, że jego szkody przewyższają 20 tys. zł, może złożyć wniosek o wyższą pomoc. W takiej sytuacji oprócz rachunków konieczna będzie ocena rzeczoznawcy, którego przyśle wojewoda. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gminy mają obowiązek przesłać wojewodom listy z liczbą domów lub budynków uszkodzonych przez powódź, które będą wymagały oceny rzeczoznawcy.
mt