Blisko 90 proc. wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji inspektora pracy jest rozpatrywanych pozytywnie dla firm.
W ubiegłym roku inspektorzy pracy przychylili się do około 8 tys. wniosków firm o zmianę lub uchylenie decyzji nakazujących im zaprzestanie działań niezgodnych z prawem pracy. Oznacza to, że dziewięć na dziesięć takich wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie dla pracodawców. Firmy najczęściej wnioskują o ustalenie nowego terminu wykonania obowiązku nałożonego w nakazach inspektora pracy. To dla nich ważne, bo kontrolujący może nakazać im m.in., aby usunęli wszelkie uchybienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Wniosek o zmianę decyzji pozwala pracodawcom uzyskać dodatkowy czas na rzeczywiste wdrożenie nakazów inspektora pracy – mówi Magdalena Kruk, adwokat specjalizujący się w prawie pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) tłumaczy, że podejmując decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany swojej decyzji, inspektor najczęściej kieruje się słusznym interesem pracodawcy. Najczęściej uwzględnia on trudną sytuację finansową firmy.
– Inspekcja powinna jednak przeanalizować, czy zmiany decyzji są przemyślane i uzasadnione. Tak częste przychylanie się do wniosków firm może oznaczać, że inspekcja podziela ich zarzuty wobec swojej działalności – mówi Tadeusz Szymanek, członek Rady Ochrony Pracy, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Firmy mogą wnioskować o zmianę lub uchylenie decyzji inspektora na podstawie art. 154 kodeksu postępowania administracyjnego. Przewiduje on, że decyzja administracyjna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał (lub przez organ wyższego stopnia), jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Znacznie mniej opłaca się firmom skarżenie decyzji inspektorów pracy do sądów administracyjnych. W ubiegłym roku skargi takie złożyło 78 firm, czyli o 13 więcej niż w 2008 r. Do tej pory sąd odrzucił lub oddalił 33 spośród nich. Tylko w ośmiu przypadkach uchylił zaskarżoną decyzję inspektora pracy, a w dwóch sprawach stwierdził nieważność jego decyzji. Jeden pracodawca wycofał skargę, a pozostałe wciąż czekają na rozstrzygnięcie.