ZUS przyzna rentę tylko takim osobom, które wcześniej opłacały składki. Wyjątkiem są m.in. osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy.
Pogarszający się stan zdrowia jest czasami bardzo istotną przeszkodą w wykonywaniu pracy zarobkowej. Osobom, które w wyniku określonych schorzeń stały się niezdolne do pracy, przepisy stwarzają możliwość ubiegania się z tego tytułu o rentę przyznawaną przez ZUS. Przewidują przy tym trzy podstawowe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia. Należą do nich:
● stwierdzenie niezdolności do pracy,
● powstanie tej niezdolności w odpowiednim czasie,
● posiadanie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego.

Musi być niezdolność do pracy

Podstawową przesłanką, którą musi spełnić osoba ubiegająca się o rentę, jest uzyskanie od lekarza orzecznika ZUS orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy. Uprawniony lekarz może wydać taki dokument osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
W orzeczeniu stwierdzającym niezdolność do pracy lekarz orzecznik określa również stopień tej niezdolności. Może być ona częściowa (jeśli osoba wnioskująca utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji) lub całkowita (jeśli nie ma ona zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy). Stopień niezdolności do pracy ma bardzo istotne znaczenie dla wysokości uzyskanego świadczenia. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi bowiem 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Lekarz orzecznik ZUS w wydawanym orzeczeniu określa również datę powstania niezdolności do pracy. Jeżeli nie ma możliwości jej ustalenia, ale może określić okres, w którym zaistniała, za datę powstania niezdolności do pracy ZUS przyjmuje datę końcową tego okresu. Gdy nie można również tego wskazać, za datę powstania niezdolności przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kiedy konieczne jest badanie
- Co w sytuacji gdy orzeczenie jest sporne
- Czy ważny jest staż pracy