Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu. Zleceniobiorca może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od tej generalnej zasady istnieją jednak wyjątki.

Zlecenia ucznia lub studenta

Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 lat życia wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Zasada ta dotyczy:

uczniów szkół bez względu na rodzaj szkoły oraz system odbywania nauki,

● studentów bez względu na rodzaj szkoły i typ studiów (np. dzienne).

Zatrudniając ucznia lub studenta, który nie ukończył 26 lat, na podstawie umowy zlecenia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy zaznaczyć, że uczniem pozostaje się do 31 sierpnia danego roku. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, powinny być uznawane za ucznia do 30 września danego roku, ponieważ status studenta uzyskują one formalnie dopiero w październiku. Status studenta traci się po ukończeniu studiów. Oczywiście, student traci taki status również w przypadku skreślenia z listy.

Za studenta należy uważać osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich oraz odbywającą studia za granicą. Nie ma przy tym znaczenia obywatelstwo zleceniobiorcy.

Jeśli na podstawie umowy-zlecenia zatrudniony jest uczeń szkoły średniej, który po ukończeniu szkoły nie będzie kontynuował nauki, z umowy zlecenia powinien być zgłoszony od 1 września do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy również pamiętać, iż po ukończeniu 26 lat uczniowie i studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, tak jak wszyscy zleceniobiorcy. Jeżeli jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Wyjątkiem od zasady, że za studenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia do ukończenia przez niego 26 lat nie opłaca się składek, jest sytuacja, gdy osobę wykonującą pracę na podstawie umowy-zlecenia łączy równocześnie ze zleceniodawcą umowa o pracę. W takiej sytuacji umowa zlecenie w zakresie ubezpieczeń społecznych jest traktowana jak umowa o pracę. Trzeba natomiast podkreślić, że na obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia od umowy-zlecenia nie ma wpływu fakt, że uczeń lub student w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba płacić do ZUS składki od umów zleceń i umów o dzieło.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Umowy z własnym pracodawcą
- Zleceniu i innych tytułach
- Od czego trzeba odprowadzić składki
- Ubezpieczenia zdrowotnego