Tak

Gdy podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie równa lub wyższa od minimalnej podstawy wymiaru składek z działalności, rencista będzie miał prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Wówczas jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń może wybrać umowę zlecenia, a z działalności opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Objęcie od 1 stycznia 2008 r. rencistów prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi powoduje również zmianę sytuacji rencisty równocześnie prowadzącego działalność gospodarczą oraz wykonującego umowę zlecenia. Oczywiście zmiany te dotyczą wyłącznie rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2007 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega pan z umowy zlecenia, a z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Natomiast w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. będzie panu przysługiwało prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. W związku z tym, iż minimalna podstawa wymiaru składek z działalności wynosi dla pana 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (zakładając, iż spełnia pan warunki do opłacania składek od takiej podstawy), w styczniu będzie pan mógł obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z działalności lub z umowy zlecenia. Gdy w dalszym ciągu będzie pan podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom z umowy zlecenia, z działalności obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9, 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74, z późn. zm.).