Tak

Musi pan podjąć zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy.

Kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą po osiągnięciu wieku 55 lat, jeśli ma co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych albo co najmniej 20 lat takich okresów przy jednoczesnym uznaniu za całkowicie niezdolną do pracy. Warunki te muszą być spełnione do końca 2008 roku.

Ponadto, co jest bardzo istotne w analizowanej sytuacji, osoba wnioskująca o tzw. emeryturę pracowniczą musi pozostawać w ubezpieczeniu pracowniczym ostatnio przed wystąpieniem o jej przyznanie oraz przynajmniej przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obu tych warunków nie muszą spełnić tylko osoby, które przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia (30 albo 20 lat) pozostawały w ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy. Z wymogu posiadania przynajmniej sześciu miesięcy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w ostatnich 24 miesiącach podlegania ubezpieczeniom zwolnione są osoby, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę uprawnione są do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak wynika z pytania, ze względu na wykonywanie przez ostatnie dziesięć lat umowy zlecenia, nie spełniła pani ani jednego, ani drugiego warunku dotyczącego pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym. Nie zaszły również okoliczności, które zwalniałyby panią z obowiązku spełnienia tych warunków.

Z uwagi na powyższe, aby uzyskać emeryturę pracowniczą, musiałaby pani zatrudnić się na podstawie stosunku pracy przynajmniej na sześć miesięcy, nie podejmując przed wystąpieniem o to świadczenie żadnej innej działalności, z tytułu której podlegałaby pani ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

KRYSTYNA MAŁECKA

specjalista od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29 i 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).