Tak

Osoba uprawniona do renty rodzinnej, która podejmuje działalność, z tytułu której przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, musi niezwłocznie powiadomić o tym właściwą jednostkę ZUS wypłacającą rentę.

Powiadomienia ZUS o osiąganym przychodzie należy dokonać poprzez wypełnienie druku ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze osiągania lub nieosiągania przychodu, wskazując m.in. właściwy tytuł (tytuły) osiągania przychodu, a także okoliczność, czy będzie on na tyle wysoki, że spowoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, czy też na tyle niski, że nie spowoduje takich skutków.

W oświadczeniu nie trzeba podawać konkretnej wysokości przychodu. Natomiast do końca lutego następnego roku świadczeniobiorca zobowiązany jest poinformować ZUS o wysokości przychodu w całym minionym roku w celu umożliwienia rocznego rozliczenia przychodu.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.).