Rząd przygotowuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi z maja 2010 roku. Został on przesłany do uzgodnień międzyresortowych przez Rządowe Centrum Legislacji. Przewiduje m.in., że pracodawcy będą się mogli ubiegać o nieoprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na wynagrodzenia. Z takiej możliwości skorzystają firmy, które nie mają pieniędzy na wypłatę pensji za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik był gotów do jej świadczenia. Jednak nie mógł pracować z przyczyn dotyczących pracodawcy, które są bezpośrednio spowodowane powodzią.

Wynagrodzenie z FGŚP mają też mieć zapewnione osoby, które wykonywały pracę polegającą na ochronie firmy przed powodzią lub na usuwaniu jej skutków oraz prace mające na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy, aby opłacić im pensje, będą się mogły ubiegać o nieoprocentowaną pożyczkę.

Przedsiębiorca może maksymalnie otrzymać na każdego z tych pracowników pożyczkę do wysokości dwukrotności minimalnej pensji (2634 zł). Obowiązywać też będzie limit czasowy. FGŚP wypłaci pensje jedynie za okres od 14 maja do 31 lipca 2010 roku. Tryb składania i rozpatrywania wniosków zostanie ustalony w rozporządzeniu.

Resort pracy proponuje także, aby usprawiedliwiona była nieobecność w firmie z powodu powodzi. Pracownik, który z tej przyczyny nie był w pracy, miałby prawo do urlopu okolicznościowego. Będzie mu wtedy przysługiwała jakaś część minimalnego wynagrodzenia (na razie nieokreślona), przez okres nie dłuższy niż pięć dni roboczych.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) mają też, zgodnie z wydanym już zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stosować uproszczony tryb przyznawania zapomóg dla powodzian (do 6 tys. zł). W celu jej przyznania mają wypełniać tylko dwie strony części IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Nie muszą więc wypełnić całego kwestionariusza liczącego kilkanaście stron. Przeszkodą w wypełnieniu nie będzie utrata dokumentów przez poszkodowanych. W takiej sytuacji pracownicy socjalni odbiorą od nich oświadczenie o utracie dokumentów.

Wojewodowie rozesłali już do jednostek pomocy społecznej informację o uproszczeniach w wypełnianiu kwestionariusza, na podstawie którego poszkodowany może się ubiegać o pomoc.