Osoby pozostające bez pracy, które podnoszą kwalifikacje za środki z UE, otrzymają wyższe stypendium szkoleniowe.
Jutro wchodzi w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument ujednolici stawki stypendium szkoleniowego przysługującego osobom szkolącym się za środki z UE i Funduszu Pracy. Maksymalna kwota stypendium szkoleniowego, jaką będzie można przyznać uczestnikowi unijnego szkolenia, wyniesie miesięcznie 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obecnie około 860 zł). Tyle samo otrzymują bezrobotni, których szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, warunkiem uzyskania stypendium w maksymalnej wysokości jest odbycie nie mniej niż 150 godzin szkolenia miesięcznie. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.
Do tej pory uczestnicy kursów dofinansowywanych przez UE otrzymywali 4 zł za godzinę szkolenia, a więc w przypadku zrealizowania 150 godzin szkolenia w miesiącu mogli otrzymać maksymalnie 600 zł. Nowe zasady wynagradzania szkolących się będą obowiązywały dopiero w tych unijnych projektach szkoleniowych, które zostaną zakontraktowane przez wojewódzkie urzędy pracy po 1 czerwca.