W omawianym przez nas przykładzie pracownik przekroczył dziesięcioletni staż pracy i nabył prawo do urlopu uzupełniającego. W tej sytuacji pracodawca jest obowiązany ustalić, czy pracownik do dnia ustania zatrudnienia wykorzystał cały przysługujący mu do tego dnia urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca ustala wymiar urlopu w proporcji do okresu zatrudnienia przypadającego do dnia ustania stosunku pracy, czyli w proporcji do 11 miesięcy. Jeżeli wymiar urlopu proporcjonalnego będzie wyższy niż wymiar urlopu wykorzystanego w naturze, pracodawca jest obowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Obowiązuje zasada wynikająca z par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zgodnie z którą w przypadku nabycia przez pracownika w trakcie roku kalendarzowego prawa do urlopu uzupełniającego urlop w wymiarze proporcjonalnym ustalany na dzień ustania zatrudnienia oblicza się uwzględniając wyższy wymiar urlopu (do 26 dni).

Oznacza to, że w omawianym przykładzie pracodawca powinien:

  •  w pierwszej kolejności ustalić urlop w wymiarze proporcjonalnym do 11-miesięcznego okresu zatrudnienia, biorąc pod uwagę dwudziestosześciodniowy wymiar urlopu (11/12 z 26 dni urlopu daje 24 dni urlopu),
  •  w drugiej kolejności porównać proporcjonalny wymiar urlopu z liczbą dni urlopu wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania zatrudnienia (24 - 20 = 4),
  •  a następnie obliczyć i wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za cztery dni urlopu wypoczynkowego.

Należy również pamiętać, iż w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy powinna zostać umieszczona informacja o wykorzystaniu przez niego dwudziestu czterech dni urlopu wypoczynkowego.

JANUSZ SZULC

ekspert prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 1551, art. 158, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

■  Par. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).