Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby zawodowej, ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tj. bez okresu wyczekiwania.

Za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, a zatem od pierwszego dnia tej niezdolności ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Z uwagi na powyższe, mimo że przed stwierdzeniem choroby zawodowej pobierała pani wynagrodzenie chorobowe przez okres krótszy niż 33 dni, otrzyma pani zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego od 3 grudnia 2007 r., tj. od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową wymagane są dokumenty przewidziane dla zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego - zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, a ponadto decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej. Jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia pracownika w związku ze stwierdzoną wcześniej chorobą zawodową, związek tej niezdolności do pracy z chorobą zawodową musi potwierdzać zaświadczenie lekarskie.

Gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas choroby przysługujące na podstawie art. 92 kodeksu pracy, a następnie okaże się, że niezdolność do pracy była spowodowana chorobą zawodową, wówczas musi:

  •  dokonać dopłaty zasiłku do wysokości 100 proc., jeżeli wypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe wyniosło 80 proc. podstawy wymiaru,
  •  złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe korygujące, dokonując przekwalifikowania wypłaconego wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczając wypłacone kwoty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy związanej ze stwierdzoną chorobą zawodową stanowi kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikom stosuje się zasady określone w rozdziale ósmym ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego (omówiliśmy je w GP nr 100/2007 na stronach A5-A8).

ANETA MAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 4, art. 7, art. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. nr 132, poz. 1121).