PROBLEM

Dlaczego samorządy nie przekazują prowadzącym niepubliczne szkoły dla dorosłych równowartości subwencji należnej tym szkołom? Czy samorządy lokalne mogą w dowolny sposób rozporządzać pieniędzmi przeznaczonymi na te cele?

MEN INFORMUJE

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich gmin, powiatów i województw samorządowych ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Ustawa o systemie oświaty nie stanowi odrębnej definicji określenia wydatków bieżących, którym się posługuje. Dlatego też, dokonując interpretacji tego określenia, należy przyjąć, że zakres tego pojęcia określają przepisy ogólne, tj. przepisy ustawy o finansach publicznych.

Zróżnicowana wysokość kwoty dotacji ustalanych dla szkół niepublicznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wynika z różnego sposobu ustalania kosztów dla szkół publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez te jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły dla dorosłych funkcjonują zarówno w odrębnych budynkach, jak i w budynkach innych szkół lub korzystają z pomieszczeń użyczonych na czas odbywania się zajęć lekcyjnych. Sytuacja związana z bazą lokalową ma istotny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez poszczególne szkoły.

Wpływ taki ma także liczba uczniów w szkole, na których rozliczane są te koszty. Ponadto należy zaznaczyć, że w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty określony został minimalny poziom dotacji. Część jednostek samorządu terytorialnego może określić wysokość dotacji na wyższym poziomie, co może dodatkowo pogłębić różnice w stawkach dotacji przypadających na jednego ucznia, określanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie interpelacji nr 11271).