Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania przez cudzoziemca. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. Program ten określa wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Wysokość pomocy

Cudzoziemiec po wybraniu przewidywanego miejsca pobytu zgłasza potrzebę otrzymania wsparcia do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu centrum pomocy. Centrum to informuje zainteresowanego o warunkach udzielenia pomocy. Łączna wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi np.: w ciągu pierwszych sześciu miesięcy dla osoby samotnie gospodarującej - do 1175 zł miesięcznie, w rodzinie dwuosobowej - do 70 proc. kwoty należnej osobie samotnej (na osobę), w rodzinie trzyosobowej do 60 proc. 1175 zł na osobę, a w rodzinie czteroosobowiej więcej - do 50 proc. tej kwoty na osobę.

Konieczna kontrola

Postępy cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu powinny być monitorowane przez pracownika socjalnego co najmniej raz na trzy miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji programu. Postępy w integracji ocenia się w zakresie: edukacji językowej, funkcjonowania zawodowego i społecznego. Oceny postępów w procesie integracji są dokonywane w formie notatek służbowych. W przypadku stwierdzenia braków lub niewystarczających postępów w integracji konieczna jest modyfikacja program integracji tak, aby dostosować go do specyficznych potrzeb cudzoziemca i usunąć powstałe problemy.

PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. nr 45, poz. 366).