Z kolei maturzyści, którzy z tych samych przyczyn nie mogą dotrzeć na egzamin, skorzystają z dodatkowego terminu na jego przeprowadzenie. W obu przypadkach wymagana jest zgoda dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE).

Przepisy, które określają sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych w szkołach, przewidują nadzwyczajne sytuacje, a taką jest powódź. Są więc określone procedury postępowania, gdy szkoła zostanie zalana przez wodę, jak i wtedy, gdy uczniowie nie mogą dotrzeć na egzamin.

W innej szkole

Największym problemem jest sytuacja, gdy egzaminy pisemne przeprowadzane są w tym samym czasie w całym kraju, a szkoła musi zostać zamknięta. Dyrektor zamkniętej szkoły powinien wtedy niezwłocznie powiadomić dyrektora OKE o braku możliwości przeprowadzenia egzaminu.

Zgodnie z nim w uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły. W takiej sytuacji przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest odpowiednio dyrektor szkoły, na której terenie jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.

Dodatkowy termin

Sprawa może się skomplikować, gdy nie będzie możliwości przeniesienia egzaminu do innej szkoły, bo np. cała gmina jest objęta powodzią. Wtedy pozostaje tylko dodatkowy termin na przystąpienie do egzaminów maturalnych. O jego ustalenie występuje dyrektor szkoły do okręgowej komisji. Są nim objęci również maturzyści, którzy nie dotarli na egzamin z powodu powodzi.

W takiej sytuacji uczeń może zwrócić się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem dyrektora szkoły o dopuszczenie go do egzaminu w czerwcu, czyli w tzw. terminie dodatkowym. W tym terminie maturę mogą zdawać osoby, którym szczególne przypadki losowe lub zdrowotne uniemożliwiły przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w maju. Decyzję o dopuszczeniu bądź nie do czerwcowej matury wydaje dyrektor komisji okręgowej.

Absolwent lub jego rodzice muszą złożyć do dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu egzaminu, wniosek o dopuszczenie go do egzaminu w dodatkowym terminie. Tak stanowią przepisy.

Dwa dni na decyzję

Z informacji uzyskanych jednak w OKE w przypadku powodzi wystarczy, że maturzysta zadzwoni do sekretariatu dyrektora i powiadomi, że nie może dojechać. Nie będzie też musiał dołączać do wniosku o dodatkowy termin zaświadczenia, np. od wójta, że w terminie egzaminu jego miejscowość była zalana. Wystarczy zwykłe potwierdzenie przez dyrektora szkoły, który w imieniu ucznia przekazuje wniosek dyrektorowi OKE. Dyrektor OKE ma dwa dni na podjęcie decyzji, która jest ostateczna. Dodatkowe egzaminy pisemne mają zostać przeprowadzone od 7 czerwca i potrwają do 19 czerwca 2010 r.

ar

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).