Osoba prowadząca działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej zyska prawo do otrzymania z Funduszu Pracy refundacji na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego. Takie nowe rozwiązanie znajduje się w rządowym projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Został on skierowany pod obrady Rady Ministrów. Z kolei szczegółowe zasady przyznawania tej refundacji zostały określone w projekcie rozporządzenia do tej ustawy.

Kwota refundacji odpowiada maksymalnie sześciokrotności średniej płacy (obecnie 19,9 tys. zł). Producent będzie mógł ubiegać się o refundację, jeśli w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku o refundację zatrudniał co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli zdecyduje się na zatrudnienie dodatkowej osoby z urzędu pracy, może otrzymać refundację.

– Trzeba popierać każdy pomysł mający na celu zwiększenie liczby miejsc pracy na wsi – ocenia Mirosław Karolczuk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

Producent po otrzymaniu refundacji będzie musiał zatrudniać bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa lata. Jeśli zwolni go wcześniej, zwróci część refundacji proporcjonalnie do okresu, w jakim powinien go zatrudniać – np. odda połowę refundacji, jeśli będzie zatrudniał bezrobotnego tylko przez rok.

Osoba ubiegająca się o refundację nie może zalegać z opłacaniem w terminie składek i podatków, mieć długów cywilnych i wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nie może też być karana w ciągu dwóch lat przed dniem jego złożenia za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Producent rolny, który chce otrzymać refundację, musi złożyć wniosek do starosty za pośrednictwem urzędu pracy. Starosta w ciągu 30 dni pisemnie informuje przedsiębiorcę o przyznaniu mu refundacji lub o odmowie. Wnioskodawca nie może odwołać się od rozstrzygnięcia starosty, które jest dla niego negatywne. Podstawą refundacji jest umowa między starostą i pracodawcą. Powinna być ona zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.