Czy w trakcie rekrutacji nowych pracowników pracodawca ma prawo pytać ich czy są członkami jakiegoś ugrupowania politycznego?
Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podstawą do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników są przepisy prawa pracy, w tym kodeksu pracy, oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Zakres danych osobowych, jakie może pozyskać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, został określony w art. 221 par. 1 k.p. Są to następujące dane: